اختلالدر نوشتن ( خانم دشمیر )

) به نام خالق مهربان (نر گس دشمیر0اختلالات یادگیری ونوشتن)

انسان یگانه موجودی است،بوسیله ی نوشتن اندیشه  های خود را انتقال می دهد0نوشتن یکی ازشیوه های مهم ارتباطی است 0لوین درسال(2002)

مطرح کرد که درانسان چهارمسیرحرکتیوجود داردکه شامل1-حرکات درشت2-حرکات ظریف

3-حرکات نوشتاری 4-حرکات کلامی 0درحرکات

درشت شامل غضلات بزرگ می شود که در ورزش کردن و کار کردن استفاده میشود0

 درحرکات  ظریف شامل عضلات دست وپا

وانگشتان می شود0درحرکات کلامی شامل حرکات مربوط به گفتارمی شود0حرکات نوشتاری

شامل فعالیت های مربوطبه نوشتن می شودو

انگشتاندرحرکات نوشتاری دخالت فعال دارند0مهارت های حرکتی که برای نوشتن مورد

نیازهستندمتفاوت هستند،مثلابرای قیچی کردن موردنیازاست ممکن است کودکدروصل کردن

قطعات اسباب بازی مهارت داشته باشدامادست نویس اوخوانا نباشد0باید بدانیم که دست نویس با مهارت بیانی سخن گفتن تفاوت دارد بدین معنی که سخن گفتن از نظر برون داد حالت ثابتی دارد درحالی که نوشتن مستلزم مهارتهای بینایی وحرکتی است0

ترون نقل میکند :دست نویس یک مهارت ادراکی ،حرکتی پیجیده است که وابسته به رسش ویکپارچگی مهارت های شناختی ،ادراکی وحرکتی می باشد واز طر یق آموزش رشد پیدا می کند0

بهترین تعر یفی که از دست نویسی می توان ارایه داد:

توانایی کپی برداری از روی حروف واعداد به صورت خوانا ودرمدت زمان معین 0

خانم مونته سوری می نویسد : باید بپذیریم دنیا را از طریق عمل می توان به دست آورد ونه صرفا ازطریق تفکر وتعمق0

دست ها از چشم ها بسیار مهمتر هستند ودست است که مسیر تکا ملی مغز را پس از تولد هدا یت می کند من دست را ابزار مکاشفه می نامم دست لبه ی برنده ی ذهن است0

علائم اختلال در دست نویسی :

1.نا خوانا بودن علی رغم داشتن زمان مناسب ونیز توجه کافی .

2.بی ثباتی :اندازه حروف در نوشته وشیب نوشته یکسان نیست.

3.کامل نبودن لغات یا حروف ،وجود کلمات یا حروف جا افتاده.

4.بی ثباتی در رعایت محد وده های کاغذ وخطوط.

5.بی ثباتی در رعایت محدوده های کاغذ وخطوط .

6. گرفتن غیر عادی قلم.

7.وضعیت غیر عادی مچ دست ،بدن یا کاغذ.

8.حرف زدن با خود هنگام نوشتن .

9.پایین بودن سرعت نوشتن و یا تلاش بسیار زیاد برای نوشتن .

10.هما هنگ نبودن محتوای نوشته دانش آموز با سایر مهارت های زبانی وی.

طبق تحقیقات انجام شده کودکانی که نقایص نورولوزیک

(عصب شناختی)دارند یا نقص در توجه ویا معلولیت رشدی دارند مشکلات در یادگیری دارند واین مشکلات یاد گیری باعث می شودکه در دست نویسی آ نها مشکل پیدا شود وبه تبع آن در انجام تکا لیف کتبی هم مشکل پیدا می کنند.

طبق نظر ارهات (1982)مها رتهای پیش نیاز نوشتن در دوره نوزادی روند رشدی خود را طی سه مرحله طی می کنند.

1.الگوهای ارادی اولیه دست وبازو که بیشتر جنبه های رشد رفلکسی ووضعیتی در آندر نظر گرفته می شود .

2.الگوهای ارادی اولیه ،شامل نزدیک شدن، گرفتن ،دست کاری کردن ورها نمودن اشیاءکه بیشتر جنبه های رشد شناختی رادر بر دارد.

3.مهارت پیش نیاز نوشتن که شامل گرفتن ابزار نوشتاری وتر سیم است که علاوه بر تلفیق دو مرحله ی قبل ،رشد مهارتهای درکی –حرکتی ورشد ادراک بینایی به آن اضافه می شود.

از نظر متخصصین زمان آمادگی لازم براب آموزش نوشتاری بحث های گوناگون وجود دارد.که بستگی به رسش کودکان تجارب محیطی ومیزان علاقه کودک بستگی دارد.

ارزیابی اجرای عملی دست نویس:

1.حوزه دست نویسی

.نوشتن الفباء

.کپی کردن

.املاء

.انشاء

2.اجزای خوانایی

.شکل حروف

.روی خط نویسی یا آگاهی نسبت به خط زمینه

.فا صله گذاری

.اندازه

.شیب

3. سرعت نوشتن

.انتظارات معلم کلاس می تواند بر سرعت دست نو یسی هر دانش آموز با همسالان خودش مقایسه کرد.

4.عوامل ارگونو میک

.وضعیت نشستن

.ثبات وتحرک

.نحوه گرفتن قلم

در کتاب سوم بنویسیم:

وقتی از دانش آموز میخواهد در درس شکل حروف خاص را پیدا کند در حوزه دست نویسی وارد شده وغیر ازآن توجه وتمرکز بر متن وحس بینایی راافزایش میدهد.

.در باره تصویر جمله بنویس/در حوزه دست نویس می باشد وجمله سازی و انشاء را تقویت می کند .

.هر یک از کلمه هارا به جمله ای وصل کن که با آن ارتباط دارد بر روی مهارتهای شناختی دانش آموزان کار می شودکه چگونهاز طریق حافظه بینایی وگفتاری واملایی وانشایی می توان این کار را انجام دهد.

.از روی سر مشق زیر بنویس بر اساس تعمیم دست نویسی کار می کندکه انجام تکا لیف به صورت کپی کردن می باشد.

.مخالف کلمات را بنویس جهت تقویت حافظه می باشد .

.بااستفاده از کلمات مشخص وداده شده و تصاویر مشخص دانش آموز جمله را کامل کند جهت تقویت ادراک بینایی می باشد.

مرتب کن تقویت ادراک بینایی میباشد.

.داستان نیمه تمام را تمام کن.تقویت حافظه وهماهنگ شدن مهارتهای زبانی دانش آموز با نوشته های کتاب می باشد.

.املاء داده شده به دانش آموز که کلمات غلط پاک شده است مربوط به تقویت حوزه دست نویسی میباشد  واملاء را در دانش آموز تقویت می کند.

.تمرین دسته بندی کلمات تقویت حافظه بینایی وادراکی می باشد.

.در تمرین نقا شی کشیدن هم تقویت حا فظه بینایی وادراکی می باشد..

 

.در کتاب بنویسیم چهارم ابتدایی:

.جمله ها را کامل کن تقویت حافظه بینایی وشناختی واملاء وانشاء می باشد.

.جمله ها را مرتب کن وداستان بنویس تقویت حافظه ومهارتهای شناختی واملاء وانشاء میباشد.

.تمرین به اطرافت نگاه کن  ویا آفریده های خدا را بنویس تقویت دقت وتمر کز وحرکات نوشتاری وحرکات کلامی می باشد.

.کلمه های هم معنی وکلمه های مخالف تقویت حا فظه گفتاری واملایی می باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید