توصیه هایی برای تقویت خواندن (مرضیه یزدانخواه کارشناس آموزش ابتدایی )

مرضیه یزدانخواه کارشناس آموزش ابتدایی 

 توصیه هایی برای تقویت خواندن

·      آموزش خواندن را از زمانی آغاز کنید که فراگیران شما به خوبی قادر باشند، هر کلمه را که می شنوند، درست تلفظ کنند و معنی و مفهوم آن را بدانند.

·      با تمرین و تکرار دانش آموزان را عادت دهید که در هنگام خواندن، شکل کلی کلمه را بخوانند و چشم آن ها روی اجزای کلمه مکث نکند.

·      به فراگیران عادت دهید که در هنگام خواندن کلمه ها، به معنی و مفهوم آن چه می خوانند، توجه کنند.

·      به فراگیران عادت دهید که در هنگام خواندن ، دایره ی دید خود را روی کلمه های بعدی آن جمله نیز گسترش دهند تا ارتباط کلمه های یک عبارت با مکث های نابجا قطع نشود.

·      به فرا گیران یاد دهید که در هنگام خواندن، با توجه به معنی جمله و نشانه های نقطه گذاری، آهنگی مناسب به کلام خود بدهند.آنان باید بدانند که تکیه ی صدا باید روی کدام کلمه یا کدام صدا در کلمه باشد؛ در کجا باید مکث کنند؛ باید بتوانند حالت های تعجب و شادی، طلب، خشم، خبر، سوال و . . . را با آهنگ صدا مجسم و بیان کنند.

·      دانش آموزان باید به تدریج عادت کنند کلمه هایی را که خوانده اند، بدون اعراب نیز بخوانند و درست تلفظ کنند.

·      خواندن را به صورت عادت در دانش آموزان درآوریم.

 فعالیت های آموزش برای پرورش مهارت خواندن

1- بازی با عددها و حروف

هدف :تمرین و خواندن یادگیری حروف و اعداد

به دانش آموز جدولی مانند جدول زیر می دهیم و از او می خواهیم که دور عدد یا حرف مشابه عدد و یا حرفی که در سمت راست قرار دارد، دایره بکشد :

ج

ح  ح  ج  خ  چ  خ  ح  

 

7

8  8  7  8  7  8  7 

ب

ب  ب  پ  ت  ب  ب  ت

9

6  9  2  6  9  9  2

ر

ز  ژ  ز  ر  ز  ر  ر 

2

3  2  4  2  3  3  2

 نکته : همین تمرین را می توان به سطح واژه نیز گسترش داد.

2-بازی با عدد ها و حرف ها

هدف : خواندن و تمرین و ترتیب حروف الفبا و ترتیب عددها.

معلم از دانش آموز می خواهد که عددها و حروف را به ترتیب به هم وصل کند و شکلی را که به دست می آید ملاحظه کند(شکل لیوان،شکل خروس و...)

3-دایره کشیدن دور حروف

هدف:تمرین یادگیری حروف و شناسایی آن ها وآشنایی با تلفظ آن ها.

به دانش آموز چند کلمه یا حروف می دهیم و از او می خواهیم تا برای مثال ،دور حروفی را که صدای (ا) می دهد خط بکشد (دایره بکشد)

4-دایره کشیدن دور عدد ها

هدف:تمرین یادگیری عدد ها

به دانش آموز یک سلسله اعداد می دهیم و از آن ها می خواهیم تا دور عدد هایی را که می شنود دایره بکشند .

نکته:این تمرین را به صورت گروهی و در پای تخته هم می توان انجام داد.

5-بازی با کارت

هدف:تمرین یاد گیری عددها و حروف

الف:به دانش آموز تعدادی کارت می دهیم که روی آن ها حروف الفبا نوشته شده است.او یک حرف را نشان میدهد و بقیه ی دانش آموزان باید بگویند که حرف بعد و یا حرف قبل از آن چیست؟

این بازی آن قدر ادامه می یابد تا حروف الفبا کاملا به ترتیب چیده شوند.همین بازی را می توانیم با عدد تمرین کنیم.

ب:می توانیم از دانش آموز بخواهیم ،با کارت های حروف الفبا یک کلمه بسازد و دانش آموزان دیگر آن کلمه را بخوانند.همین بازی را می توانیم با عددها تمرین کنیم.

/ 0 نظر / 180 بازدید