تقدیر و تشکر

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند


این مجموعه را به استاد عزیزمان سر کار خانم فخرالسادات حسینی لر کارشناس ارشدروانشناسی تربیتی تقدیم می نماییم.
دانشجویان کارشناسی ابتدایی مرکز تربیت معلم شهید ش

 

/ 1 نظر / 46 بازدید